Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op July 27, 2015

Discussie titel: Onnodig tweemaal een ledenvergading bij elkaar te roepen.


Kees Oomen zei:

Zou de tweede vergadering in alle gevallen afgeschaft moeten worden? Ook als het gaat om besluiten waar een gekwalificeerde meerderheid voor nodig is?Beste Kees,

Dank voor je reactie ik heb hem nu pas gezien en gelezen. Ik ben van mening dat een tweede vergadering altijd overbodig is.

Ik ga vanuit dat besturen integer handelen. Besturen die willen misbruiken zullen zullen zich niet laten hinderen door een tweede vergadering.   

 

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op June 22, 2015

Discussie titel: Verplicht afgeven van een incassomachtiging door VvE-Leden aan de VvE voor de maandelijksekosten- en andere bijdragen.


Rob zei:

Beste Henk, als je bedoelt dat de eigenaar die het besluit heeft aangevochten een uitzondering is omdat ze daadwerkelijk de moeite heeft gedaan er een zaak van te maken ben ik het met je eens.
Waaruit blijkt volgens jou dat de meederheid akkoord gaat met incassomachtiging ? ik onderschrijf die stelling niet !
In mijn beleving wordt er juist WEL aan de rechten van een eigenaar getornd wanneer je niet meer zelf mag bepalen op welke wijze je de betalingen wilt voldoen !

Tenslotte vindt ik de tekst "Misschien is het zelfs juist wel de 'juridische haarkloverij', zoals jij dat noemt, dat ons, ( jou, mij e.a.) beschermt tegen de gevolgen van ' onterecht ' opgelegde verplichtingen." wel heel mooi gezegd van Carla en erg toepasselijk !Beste Rob,

Ik bedoel dat wij in onze VvE unaniem tot automatische incasso bebben "kunnen" besluiten. Komt er daarna een nieuwe eigenaar die het hier niet mee eens is kan hij/zij dit nu succesvol aanvechten.

Ik doe de administratie van de VvE mij helpt het als alles gelijktijdig en éénduidig kan worden geadministreerd. Houdt  de admnistratie overzichteijk. Verder gaat het mij erom dat je voor alle VvE's een nieuwe maatregelen kunt bedenken.Daar gaat het in dit forum toch om. Niet hoe het is maar hoe het kan worden. Vriendelijke groet.    

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op June 20, 2015

Discussie titel: Verplicht afgeven van een incassomachtiging door VvE-Leden aan de VvE voor de maandelijksekosten- en andere bijdragen.


Carla zei:

Beste Henk,

Sorry voor mijn wat late reactie. Deze site biedt helaas geen inzage in de jongste reacties, vandaar. Voor alle duidelijkheid.....je vergist je in mijn professie. Maar als medebestuurder van een VvE heeft het wel mijn speciale belangstelling en aandacht.

Met de reactie van Rob, ben ik het eens. Vervolgens kan en mag je gerust iets vinden van een uitspraak, in het onderhavige geval, van de Hoge Raad, je zal het er toch mee moeten doen.

Laten we met elkaar maar blij zijn dat er duidelijke wetgeving is voor VvE'en in Nederland. Zowel voor alle leden als hun gekozen bestuurders en (eventuele) beheerders. Een ieder, binnen dit kader, zal zich er aan moeten houden. Hoe dan ook!  Ben je het niet eens met een regel en/of een besluit, en je komt er onderling niet uit in redelijkheid en billijkheid, dán staat de weg naar de rechter open. Maar besef dan wel welke grond je hebt om iets aan te willen gaan vechten.  Misschien is het zelfs juist wel de 'juridische haarkloverij', zoals jij dat noemt, dat ons, ( jou, mij e.a.) beschermt tegen de gevolgen van ' onterecht ' opgelegde verplichtingen.

Tot slot....je wenst een dergelijke maatregel op te laten nemen in het Modelreglement. Welnu, voor de lopende Modelreglementen zal je dus naar de notaris moeten voor een wijziging c.q. aanvulling in de splitsingsakte. Nu er een uitspraak ligt van de Hoge Raad, in een dergelijke kwestie,  zal dit niet tot uitvoering kunnen komen. Net zo min kan het worden opgenomen in toekomstige Modelreglementen.

Met vriendelijke groet,

Carla

 Beste Carla,

Bedankt voor je reactie.

Maar de bedoeling van dit onderdeel van dit forum is  toch dat we kijken naar wat er verandert zou kunnen/moeten worden. Niet dat we blijven hangen in wat er is. De eigenaar die dit heeft aangevochten is een uitzondering. De meerderheid is akkoord met de incassomachtiging. In mijn beleving wordt er aan de rechten van die eigenaar niet getornd. Meegaan met je tijd!       

 

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op June 19, 2015

Discussie titel: Modelregelement


Rob zei:

In een soortgelijke vraag op dit forum gaf Bas van Pelt onderstaande quote als antwoord en dat antwoord past ook prima bij jouw vraag.

"VvE is door de wetgever bedacht met als wezenlijk bestanddeel: de besluitvorming door de vergadering. Daarbij hoort aankondiging en voldoende informatie van de agendapunten vooraf aan de ALV en inbreng van alternatieve besluiten, toelichting en vooral discussie voorafgaand aan de stemming tijdens de ALV. Dat mag alleen overgeslagen worden bij unanimiteit. En dat is maar goed ook, lijkt mij."

Ik ben het volledig met Bas eens !Beste Rob,

Wat betreft zorgvuldigheid en voorlichting in de besluitvorming kan ik het volledig met je eens zijn. Maar er zijn zaken die nverwacht op het pad, van het bestuur, komen en wilt overleggen zonder hier voor een ALV te beleggen. Je  wilt weten of je als bestuur een gedragen beslissing neemt.  Met de huidige snelle en makkelijke communicatiemiddelen zou je ook gedragen door de meerderheid dat besluit kunnen nemen. Met de uiteraard voldoende toelichting en zorgvuldigheid.

Maar de realiteit is "effe" anders. Er zijn in elke VvE mensen die nooit reageren. Als je dan  voor een schriftelijke stemming 100% antwoord moet scoren dan gebeurt er niets. Mij komt redelijk voor als 80% van alle uit te brengen stemmen hebben gereageerd. Dat lijkt mij een goede en verantwoorde basis om een besluit door te voeren. Mening ALV  is op zo'n percentage jaloers en zou ook heel tevreden zijn.

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op June 19, 2015

Discussie titel: Verplicht afgeven van een incassomachtiging door VvE-Leden aan de VvE voor de maandelijksekosten- en andere bijdragen.


Carla zei:

Ter nadere informatie op hetgeen Rob heeft geantwoord.

http://www.onzevve.eu/actualiteiten/recht/71-machtiging-incasso-vve-bijdrage/

 Beste Carla,

Gezien je reactie denk ik dat je je professie in de juridische sfeer uitoefend. Ik kan er "juridisch" niets tegen inbrengen wat de Hoge Raad aan wijsheid naar vorenbrengt. Ik kies de kant van de kantonrechter.

Maar dar gaat het hier niet om. In dit forum gaat het er om dat je zaken die de Vereniging v E aangaan wilt veranderen. Ik lees in vonnis van de HR dat de eiser zelf mag beslissen hoe zij met haar vermogen omgaat. Ik vindt het jurische haarkloverij om dit aan te halen. Betalen moet mevrouw toch waarom dan niet via een machtiging. Of moeten we eerst als VvE kosten gaan invoeren als je niet automatisch betaald. De acceptgiro verdwijnt en in 2019 doet realtime betalen ( binnen 5 seconden geld op de rekening van de ontvanger) zijn intrede.

Mijn wens is ingegeven vanuit de gedachte dat bewoners/eigenaars zo veel als mogelijk in staat zijn de VvE zelf te besturen en te beheren. Bovendien heeft de beheerder er meer werk aan en vroeg of laats woordt dit doorberekent. Dit alles ten voordele van de leden. Dan is wat mij betreft de motivatie van de HR jurische haarkloverij. Als we hier aan vasthouden komen er zeker geen veranderingen.

 

 

 

 

 

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op June 18, 2015

Discussie titel: Verplicht afgeven van een incassomachtiging door VvE-Leden aan de VvE voor de maandelijksekosten- en andere bijdragen.

Ik pleit er voor dat een VvE in haar huishoudelijk reglement mag opnemen dat er voor de bijdrage in de maandelijkse- en andere kosten door de leden een incassomachtiging dient te worden afgegeven. Beter nog is dat dit standaard wordt opgenomen in het Model Reglement.

Reden hiervoor is: Dat het lid verplicht is te betalen. Het voor de VvE een eensluidende administratieve handeling is, Het de administratie vereenvoudigd omdat deze wijze van betalen automatisch kan worden verwerkt. Het lid bovendien nog mogelijkheden heeft zijn incasso terug te laten storten als daar onverhoopt iets mis zou zijn. Voorwaarde is wel dat het lid vooraf weet wannneer een incasso gaat plaatsvinden en hij met andere dan de maandelijkse kostenbijdrage akkoord is gegaan.

Het op deze wijze betalen meehelpt dat VvE-leden zolang mogelijk zelf hun (administratieve) werk voor hun VvE kunnen blijven uitvoeren.

De redenen om het niet toe te staan zijn er mijns in ziens niet. Ook bij deze wijze van betalen blijf je baas over je bankrekening. 

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op May 17, 2015

Discussie titel: Recht op inzage terug in MR

Het inzage recht wat VvE Leden hebben is naar mijn mening meer dan voldoende. Via de zaken die in de algemene ledenvergadering behandeld worden krijgt men vooaf inzicht van wat gebeurt. Het gaat er om dat u in grote lijnen kan volgen wat er gebeurt. De kans bestaat anders dat de beheerder of het bereidwillige lid constant bezig is detailinformatie aan te dragen, dat kan niet de bedoeling zijn.

Bovendien kan men zich beschikbaar stellen als controlecommissielid en in de RvC. Bovendien biedt de verplicht gestelde controle m/i ruim voldoende mogelijkheden voor de VvE. Bij andere verenigingen heeft men ook dit recht ook niet.

Los nog van het feit dat  er tal van voorbeelden waarin van dit "recht" misbruik wordt gemaakt.  

Henk Dijkstra

Henk Dijkstra

op May 6, 2015

Discussie titel: Onnodig tweemaal een ledenvergading bij elkaar te roepen.

In het modelreglement 92 staat in art.37 lid 5: dat een vergadering geen geldige besluiten kan nemen als minder dan de helft van het in art. 34 lid 2 bedoelde totaal aantal stemmen aanwezig is.  Dit betent dat de aanwezige leden onverricht ter zake weer naar huis mogen.

Art.38 lid 6 zegt dat er dan een tweede vergadering moet worden belegd. Dan kan er wel vergaderd worden ook al zijn er minder dan de helft  van het totaal aantal stemmmen aanwezig.  

Wanneer het bestuur van een VvE, met inachtneming van de daarvoorgestelde tijd, uitnodigingen verstuurt aan de leden met een uitgebreide agenda, de bendogigde informatie en een te ondertekenen volmacht moet dit voldoende zijn om met de aanwezige leden rechtsgeldig te vergaderen en besluiten te nemen. Onafhankelijk van het totaal aantal aanwezige stemmen.

Nu wordt het niet reageren van leden nog beloond met extra werk voor het bestuur en kosten en kosten voor de VvE om nog een vergadering te organiseren. Waarop ook weer niet gereageerd zal worden.

Wanneer leden niet reageren op een eerste oproep verspelen zij ZELF hun rechten. Een extra vergadering organiseren werkt voor bestuurders heel demotiverend. Bovendien motiveert het welwillende leden ook niet om een tweede vergadering bij te wonen.

Mijn stelling is: Afschaffen deze tweede vergadering.