Bestemming in splitsingsakte niet gedefinieerd --> winkel omzetten naar woning & impact VVE

VVE Praat

VVE Praat

op July 20, 2019

Beste VVE (ervarings) deskundigen, 

Ik ben onderdeel van een VVE van 50 leden. Mijn object is een winkel, die ik wil omzetten naar wonen. Een paar feitjes: 

  • Er kan aan het bouwbesluit verbouw 2012 voldaan worden met kleine ingrepen.
  • Het bestemmingsplan van de gemeente staat wonen toe, en er wordt aan de parkeernorm voldaan
  • Het huishoudelijk regelement van de VVE is vrij summier en zegt niets over bestemmingen/gebruiksfunctie.
  • Het modelregelement van 1973 is van toepassing.
  • In de splitsingsakte staat bij de woningen vermeldt dat het om wonen gaat. 
  • Bij de winkel staat de bestemming/gebruiksfunctie niet gespecificeerd. Er wordt slechts gesproken over ''een ruimte van 70m2 op de begane grond'' zonder aan te geven dat het bedrijfs of winkel ruimte is. 

Hoe ik dit lees: ik kan zonder tussenkomst van de VVE direct met de gemeente de functiewijziging doorvoeren. Wonen op de begane grond kan namelijk door de VVE op basis van de regelementen niet verboden worden. 

Klopt mijn denkwijze?

1000x dank!!

Jan (VVE Praat)

Paul

Paul

op July 21, 2019

BW artikel 119 zegt het volgende...

 

  • 1Een appartementseigenaar mag zonder toestemming van de overige appartementseigenaars in een gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, veranderingen aanbrengen, mits deze geen nadeel aan een ander gedeelte toebrengen. Van hetgeen hij bij een geoorloofde verandering wegneemt wordt hij enig eigenaar.

  • 2Hij is verplicht de vereniging van eigenaars onverwijld van een verandering kennis te geven. Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie, dan komt het verschil voor rekening van hem en zijn rechtsopvolgers.

  • 3Blijkt ten gevolge van een verandering de waarde van de in de splitsing betrokken goederen bij de opheffing van de splitsing te zijn verminderd, dan wordt hiermede, ook al was de verandering geoorloofd, bij de verdeling van de gemeenschap rekening gehouden ten laste van hem die de verandering heeft aangebracht of zijn rechtsopvolger.

  • 4Bij het reglement kan van dit artikel worden afgeweken en kunnen voor de toepassing van lid 2 wijzigingen in de wijze van gebruik met veranderingen worden gelijkgesteld.

Dan lijkt het dus dat dat idnerdaad kan mits de gemeente toestemming verleend... maar let ook op lid 2!!!

Wel in kennis stellen dus de vve...